Địa chỉ: huyện Đăk Đoa - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu Giáo Nam Yang

huyện Đăk Đoa - Gia Lai
gialai-dakdoa-mgnamyang@edu.viettel.vn